<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.shimatusho.net/?fp=2dKzfeCvGVT5rg9zYFKDEc4jJwnjzF2r8cp3kzDFVz8I3RVGsbQPfG2bbFtghQuoE%2FX82%2BSmSHWbi8yJYecF2Q%3D%3D&prvtof=slwJj3g6hNyB32kQYt%2Bpy5T92Zp0Jw32ZFub3yMxhSE%3D&poru=gVVaApDuYyCn1jxcXeBdIzYibINYYVy0i8VeQVZTidYvgq%2BFEDh5SHdz41NTzJvHhqrwHk%2Fs%2BHKCT7%2F7z0bWP4Q4mpPh%2Bo%2F9XfYK5jHz6lmSjOK%2Bs0FyUkUOTL%2FqFTpI&en=u&file=76&j=OFF&show=">Click here to proceed</a>. </body>